Volg ons op onze sociale netwerken!

Gebruiksvoorwaarden en privacy


Gebruiksvoorwaarden en privacy

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website chezleon.be en chezleon.club (laatste update op 28/05/2018)

Artikel 1: Algemeen

De onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de website www.chezleon.be en www.chezleon.club (in het vervolg van de tekst Chez Léon genoemd), alsook van alle andere websites die rechtstreeks verbonden zijn met Chez Léon.

Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door de NV Groupe Léon Vanlancker 1893 die er eigenaar van is en die haar vennootschapszetel heeft in de Beenhouwersstraat 18 in 1000 Brussel (België), BE 0412.387.580.

Als u zich toegang verschaft tot de website en er gebruik van maakt, aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Chez Léon behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen en de gebruiker wordt derhalve verzocht om ze regelmatig te raadplegen.

Artikel 2: Toegang tot de website

Chez Léon stelt alles in het werk om de toegang tot haar website in de mate van het mogelijke 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te waarborgen, zonder enige garantie ter zake.

Deze toegang kan evenwel worden onderbroken, onder meer bij maintenance en updates, bij storingen of om andere technische redenen.

Artikel 3: Intellectuele eigendomsrechten

De website, inclusief de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische componenten, de presentatie, de logo’s, de software en alle andere elementen op de website, zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Chez Léon, zijn leveranciers en partners. Deze intellectuele eigendomsrechten betreffen onder meer, zonder dat deze opsomming volledig is: de auteursrechten, de naburige rechten, de rechten verbonden aan gegevensbanken en de merkenrechten.

Andere product- of ondernemingsnamen die op de website worden vermeld, kunnen merken van hun respectieve eigenaars zijn. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende of van Chez Léon is het de gebruiker verboden om op deze websites verkregen informatie, software, producten of diensten te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, mee te delen, te vertalen, te verspreiden, te reproduceren, te publiceren, onder licentie toe te kennen, over te dragen of te verkopen. Het is hem ook verboden om werken te creëren die zijn afgeleid van de bovengenoemde elementen.

Dezelfde bepaling geldt voor het materiaal (advertenties, tekst, foto’s, persknipsels enz.) dat door de leden op de website online wordt geplaatst, ook als dit kosteloos is. Elke inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.

Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van de website is streng verboden.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

Chez Léon wil algemene inlichtingen over zijn zaak verstrekken. Chez Léon en zijn informatieleveranciers wijzen elke aansprakelijkheid af in geval van defect, onderbreking of fouten van zijn website, alsook voor de gevolgen die er voor de gebruiker of derden kunnen uit voortvloeien.

De op deze website voorgestelde inlichtingen, producten en diensten kunnen technische onjuistheden bevatten op het vlak van inhoud of tikfouten. Chez Léon verleent dan ook geen enkele waarborg betreffende de juistheid of het up-to-date zijn van de op de website meegedeelde inlichtingen.

Chez Léon kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige daden, indirecte schade die voortvloeit uit deze voorwaarden, zijn contractuele aansprakelijkheid of zijn aansprakelijkheid in hoofde van de producten of voor gelijk welke directe, indirecte of accidentele schade, zelfs als die zou voortvloeien uit een zware fout of een herhaalde fout veroorzaakt door de website (met inbegrip van de technische werking of onbeschikbaarheid), computervirussen, informaticamisdrijven, piraterij, en dit ook als Chez Léon werd verwittigd voor deze gevaren.

Chez Léon zal ook niet aansprakelijk zijn bij schade of bij tijdelijke of permanente storingen veroorzaakt aan de gegevens of de computerhardware van de gebruiker terwijl hij toegang heeft tot de website, tijdens het raadplegen van de pagina’s van de website of, in het algemeen, tijdens de overdracht van bestanden en computerprogramma’s die deel uitmaken van de website, naar zijn ontvangende hardware. Chez Léon wijst in het bijzonder elke aansprakelijkheid af bij eventuele overdracht van computervirussen via zijn website.

Chez Léon kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor frauduleus gebruik van zijn verspreidingsmiddelen. Chez Léon wijst elke aansprakelijkheid af bij inbraak in zijn computersystemen en de diefstal van gegevens die eruit kan voortvloeien. Chez Léon stelt evenwel alls in het werk om iedere niet gemachtigde inbraak te voorkomen.

Artikel 5 : Verwerking van persoonsgegevens en nominatieve gegevens

Alle persoonsgegevens van leden, bezoekers of op de website vermelde personen worden verwerkt in volledige overeenstemming met de voorschriften van de wet van 8 december 1992 (aangepast door de wet van 11 december 1998) inzake de bescherming van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden niet meegedeeld aan derden en niet gebruikt voor commerciële doeleinden, behalve in het beperkte kader van de commerciële activiteiten van Chez Léon.

Bij invordering door de gerechtelijke overheid – in gelijk welk onderzoek – kunnen de bewaarde gegevens worden meegedeeld.

Artikel 6: Inlichtingen over leden en niet-leden

Met het oog op volledigheid en informatie kan Chez Léon verplicht zijn pagina’s over leden of niet-leden van Chez Léon te creëren, wijzigen of verwijderen. De inhoud wordt te goeder trouw online gezet. Als deze inhoud evenwel een inbreuk zou vormen op de naleving van persoonsgegevens, nominatieve gegevens en intellectuele eigendomsrechten, kan het lid of niet-lid van Chez Léon wijziging of verwijdering van deze inhoud eisen, zoals aangegeven in artikel 7.

Artikel 7: Nominatieve gegevens

Het lid of niet-lid of iedere persoon die op de website vermeld is, heeft recht op verzet, inzage en rectificatie van de gegevens die op hem betrekking hebben. Zo kan hij eisen dat onjuiste, onvolledige, dubbelzinnige, verouderde gegevens over hem of waarvan de inzameling of het gebruik, de mededeling of bewaring verboden zijn, worden rechtgezet, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of gewist. Hij kan zich ook uitschrijven voor de newsletter. Daartoe dient het lid of de op de website vermelde persoon via e-mail met Chez Léon contact op te nemen op het volgende adres: dpo@leon1893.com

Artikel 8: Niet-persoonsgegevens

Niet-persoonsgegevens zijn gegevens die geen identificatie mogelijk maken van een bezoeker of lid (zijn bijvoorbeeld uitgesloten van niet-persoonsgegevens: naam, e-mailadres of telefoonnummer). Chez Léon behoudt zich het recht voor om de genoemde niet-persoonsgegevens te gebruiken voor alle nuttige doeleinden: om de werking van zijn website te verbeteren, om nieuwe diensten aan te bieden, om gebruikers gericht te bereiken met het oog op bevragingen, om zijn adverteerders en sponsors bekend te maken, enz.

Artikel 9 : Gebruik van de basisdiensten

Door in te schrijven op Chez Léon en gebruik te maken van de diensten (gratis en/of tegen betaling) van de website, verklaart de gebruiker, zijn vertegenwoordiger of zijn rechthebbende (verder in de tekst ‘het lid’ genoemd) de diensten van Chez Léon te gebruiken in overeenstemming met het toepasselijke recht en deze algemene voorwaarden.

De diensten van Chez Léon kunnen alleen worden gebruikt als men lid is van Chez Léon. Om lid te worden, is het nodig om het inschrijvingsformulier in te vullen met eerlijke en waarachtige informatie. Het lid dient Chez Léon op de hoogte te brengen van elke wijziging van de inlichtingen betreffende zijn inschrijving en deze regelmatig te updaten. Inschrijven is gratis. Per lid is een enkel lidmaatschap toegestaan. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar, zodat alleen het lid gebruik kan maken van de dienst van Chez Léon en dit uitsluitend privaat. Op verzoek of op bevel van een derde (onder meer in het kader van: naleving van auteursrechten, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, pesterijen of intimidatie, inhoud die aanzet tot haat of geweld ten aanzien van individuen of groepen, van pornografische aard of voorbehouden aan volwassenen of een geïnformeerd publiek enz.) behoudt Chez Léon zich het recht voor om inhoud die door het lid online is gezet, volledig of gedeeltelijk te wijzigen en/of te verwijderen (teksten, beelden en links naar andere websites).

Het lid verbindt zich ertoe om regelmatig op het door hem meegedeelde e-mailadres de door Chez Léon aan hem gestuurde berichten te bekijken en er desgevallend zo snel mogelijk op te antwoorden.

Chez Léon behoudt zich het recht voor om de dienst op elk moment te wijzigen of er een einde aan te stellen. Chez Léon behoudt zich het recht voor om in alle pagina’s van de website reclamebanners op te nemen.

Artikel 10: Minderjarigen

Personen jonger dan 18 jaar (minderjarigen) mogen niet surfen op www.chezleon.be. Bijgevolg mogen zij geen account aanmaken op Chez Léon en dus geen persoons- en andere gegevens meedelen aan Chez Léon. Chez Léon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden gesteld door minderjarigen die over hun leeftijd hebben gelogen.

Artikel 11: Technologische programma’s: cookies, tags, logbestanden, …

Als de gebruiker op Chez Léon surft, staat hij Chez Léon toe om technologische programma’s te gebruiken die inlichtingen kunnen verzamelen over zijn voorkeuren en surfgewoonten, over het type van apparaat dat de gebruiker gebruikt, de resolutie van zijn scherm, zijn instellingen, zijn voertaal, zijn geolocatie, de advertenties die hij bekijkt, zijn IP-adres enz.. Deze programma’s maken het mogelijk een machine, en niet zozeer een gebruiker te herkennen. Deze programma’s verzamelen dus geen persoonsgegevens.

Al deze gegevensinzamelingen zijn mogelijk dankzij cookies, tags, logbestanden, enz… die door Chez Léon op het eindtoestel van de gebruiker kunnen worden geïnstalleerd (computer, tablet, laptop, smartphone). Een precieze definitie van deze technologieën is terug te vinden op verscheidene websites zoals Wikipedia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Cookie_(informatica)), www.definitions-marketing.com, enz.

De gebruiker van Chez Léon kan deze cookies weigeren. De website www.youronlinechoices.com/be legt uit hoe algemeen te werk te gaan. Ook ieder browserprogramma verstrekt instructies. Voor Google Chrome staan die bijvoorbeeld op https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl.

De gebruiker van Chez Léon wordt er evenwel op gewezen dat als hij deze technologische bestanden deactiveert, de kans bestaat dat bepaalde diensten van Chez Léon niet meer optimaal werken en dat bepaalde pagina’s of paginadelen van Chez Léon onzichtbaar of slechts gedeeltelijk zichtbaar zijn.

Artikel 14: Hyperlinks

De online zones buiten de domeinen en subdomeinen van www.chezleon.be en, meer bepaald, de zones waarnaar de gebruiker kan worden doorverwezen via hyperlinks op de pagina’s van deze website, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de houders van die online zones.

Chez Léon kan op deze online zones immers geen permanent toezicht uitoefenen, noch enige aansprakelijkheid voor de inhoud aanvaarden. Inlassing van deze links houdt niet in dat Chez Léon de elementen van deze websites goedkeurt.

Chez Léon wijst bijgevolg elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot materiaal en gegevens van gelijk welke aard, die zijn opgenomen in of worden verspreid door deze online zones waarvan sprake is, en met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens die er gebeurt.

Artikel 15: Duur en beëindiging

Chez Léon behoudt zich het recht voor om de beschikbaarstelling van de gratis diensten rechtens, zonder opzeggingstermijn, zonder andere formaliteiten en zonder schadevergoeding als beëindigd te beschouwen bij niet-naleving van een van de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Het lid kan het gebruik van de gratis diensten eveneens stopzetten door Chez Léon daarvan via e-mail op de hoogte te brengen op het adres dpo@leon1893.com

Artikel 16: Recht van overdracht

Chez Léon behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle of een deel van de verplichtingen van deze overeenkomst over te dragen of in onderaanneming te geven. Het lid kan in geen geval het voordeel van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen in verband met de website, het gebruik ervan of die eruit voortvloeien, vallen uitsluitend onder het Belgische recht. Voor elk geschil is alleen de Handelsrechtbank van Brussel, die uitspraak doet in het Frans, bevoegd.

Chez Léon behoudt zich evenwel het recht voor om iedere gebruiker, op elk moment, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot zijn website, geheel of gedeeltelijk, te weigeren, in het bijzonder bij een duidelijke inbreuk op deze voorwaarden door de gebruiker. Gebruik van deze website is niet toegestaan in landen waar deze bepalingen, inclusief deze paragraaf, niet van toepassing zijn.

Inschrijven

naar onze nieuwsbrief

Vul dan het formulier in

en ontvang al onze aanbiedingen en promoties per e-mail!

Merci !

Votre inscription a bien été réalisée.

ABONNEZ-VOUS !

à notre Newsletter

U bent correct aangemeld voor onze nieuwsbrief!